Activitati


o   promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii muncii;

o   promovarea educaţiei și formării iniţiale și continue de calitate, inclusive pentru învăţământul preuniversitar/universitare/postuniversitar;

o   acordarea de premii, diplome, burse și distincții pentru merite deosebite;

o   activităţi de protecţie a mediului şi ecologie;

o   activități sportive și de petrecere a timpului liber inclusiv servicii de voluntariat comunitare;

o   ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate;

o   descoperirea și valorificarea folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor naționale;

o   dezvoltarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;

o   dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar;

o   efectuarea de studii pentru identificarea si mobilizarea resurselor educaționale la nivel local si național;

o   efectuarea de studii pentru identificarea și definirea nevoilor de educaţie la nivel local și național;

o   facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;

o   inițierea și organizarea de concursuri la nivel național și internațional pe teme legate de obiectul de activitate;

o   instruire și educaţie, formare profesionala;

o   întreținerea de relații cu organizații și instituții interne și internaționale în domeniul educației și științei;

o   organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe in elaborarea de proiecte și asigurarea consultanței în scrierea lor;

o   parteneriate cu alte instituții educaționale privind dezvoltarea de proiecte comune în spiritul obiectului de activitate;

o   promovarea pe termen lung a (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a tinerilor si șomerilor inclusiv din zonele rurale;

o   promovarea programelor de dezvoltare economica a zonelor slab dezvoltate;

o   promovarea programelor de dezvoltare transfrontaliera;

o   realizarea şi distribuirea publicaţiilor științifice;

o   sprijinirea schimburilor educaționale de tineri și colaborarea internaţională;

o   sprijinirea activităților de producere și difuzare de materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de învățământ;

o   sprijinirea cercetării științifice prin sponsorizări sau colaborări.