Despre AVES

Asociația AVES îşi propune să contribuie, la nivelul zonei/entităţii în care îşi desfăşoară activitatea, la sporirea prestigiului profesiilor de dascăl și cercetător, a rolului cercetătorilor în asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii şi formulării concluziilor teoretice şi practice ce izvorăsc din viaţa economico-socială și totodată să asigure o conexiune directă cu grupurile de elevi și studenți prin asigurarea condițiilor pentru o incluziune pe piața muncii.

Scop

Scopul asociației este: identificarea, mobilizarea și valorificarea resurselor necesare susținerii sistemului și activităților educaţionale, dezvoltarea de proiecte științifice și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare sau proiectelor europene, consultanță economico-financiară

Activitati

 • promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii muncii;
 • promovarea educaţiei și formării iniţiale și continue de calitate, inclusive pentru învăţământul preuniversitar/universitare/postuniversitar;
 • acordarea de premii, diplome, burse și distincții pentru merite deosebite;
 • activităţi de protecţie a mediului şi ecologie;
 • activități sportive și de petrecere a timpului liber inclusiv servicii de voluntariat comunitare;
 • ajutorarea tinerilor şi vârstnicilor aflaţi în dificultate;
 • descoperirea și valorificarea folclorului, a tradițiilor și obiceiurilor naționale;
 • dezvoltarea serviciilor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare;
 • dezvoltarea spiritului şi parteneriatului comunitar;
 • efectuarea de studii pentru identificarea si mobilizarea resurselor educaționale la nivel local si național;
 • efectuarea de studii pentru identificarea și definirea nevoilor de educaţie la nivel local și național;
 • facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile;
 • inițierea și organizarea de concursuri la nivel național și internațional pe teme legate de obiectul de activitate;
 • instruire și educaţie, formare profesionala;
 • întreținerea de relații cu organizații și instituții interne și internaționale în domeniul educației și științei;
 • organizarea de conferinţe şi seminarii pentru dezvoltarea abilităţilor şi/sau dobândirea de cunoştinţe in elaborarea de proiecte și asigurarea consultanței în scrierea lor;
 • parteneriate cu alte instituții educaționale privind dezvoltarea de proiecte comune în spiritul obiectului de activitate;
 • promovarea pe termen lung a (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive, a tinerilor si șomerilor inclusiv din zonele rurale;
 • promovarea programelor de dezvoltare economica a zonelor slab dezvoltate;
 • promovarea programelor de dezvoltare transfrontaliera;
 • realizarea şi distribuirea publicaţiilor științifice;
 • sprijinirea schimburilor educaționale de tineri și colaborarea internaţională;
 • sprijinirea activităților de producere și difuzare de materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de învățământ;
 • sprijinirea cercetării științifice prin sponsorizări sau colaborări.